Σε μία κύηση επιπλεγμένη με προεκλαμψία η εμφάνιση σπασμών υποδηλώνει την εμφάνιση της εκλαμψίας. Παρατηρείται σε συχνότητα περίπου 0,2%-0,5% των κυήσεων, συνηθέστερα σε πρωτοτόκες γυναίκες, αλλά και σε πολύτοκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό υπερτασικής νόσου.Συνήθως εμφανίζεται μετά από αποτυχία ...